බල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෝ පොලිසියේ ලියාපදිංචි කරති

0
21

යක්විල – ජේ. ඒකනායක

1865 අංක 16 දරන පොලිස් පනතේ 76 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව පොලිස් වසම තුළ පදිංචිකරුවන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ කාර්ය ආරම්භ කළ බව පන්නල පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් පරීක්‍ෂක ගුණරත්න ඒකනායක මහතා කියයි.

ග්‍රාම සේවා වසම් 37ක පවුල් 18,532ක 73,796ක් වන ජනගහනයකින් යුත් පන්නල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සියලු ග්‍රාමසේවා නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතුව මෙම කාර්ය කරන බව බල පදේශයේ සියලුම ජනතාවගේ සහාය ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. මෙම වැඩසටහන මඟින් නිවෙසක හිමිකම ගෘහ මූලිකයාට නැති අවස්ථාවක නිවෙස හිමිකරුගේ තොරතුරුද, ගෘහ මූලිකයාගේද පවුලේ සාමාජිකයන්ගේද නිවෙසේ සිටින සේවකයන් පිළිබඳව වෙනත් පදිංචිකරුවන් සිටී නම් ඔවුන්ගේ තොරතුරුද ලේඛන ගත කර ගැනීම කෙරෙන බවද ජාතික ආරක්‍ෂාව වෙනුවෙන් කලින් කලට මෙම කටයුත්ත රට පුරා කෙරෙන බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.