පෑලියගොඩ නවලෝක වටරවුම ආසන්නයේ අපූරු නගර අලංකරණ වැඩක්

0
18

පෑලියගොඩ – උපුල් ඒ. බියන්විල

පෑලියගොඩ, නවලෝක වටරවුම ආසන්නයේ මාර්ගය හා පදික වේදිකාව වෙන්කර ඉදිකර ඇති මෙම ආරක්ෂක

යකඩ වැටෙහි යකඩ කණු කැඩී බිඳී ගොස් තිබියදී එය නිසි පරිදි පිළිසකර නොකර එම කැඩී, බිඳී ගිය තැන් ලණු හා කඹ මඟින් ගැට ගසා එය කිසිවකුට පිටතින් පහසුවෙන් හඳුනාගත නොහැකි යැයි සිතා එම යකඩ වැටේ ආලේප කරන රිදී වර්ණය එම කඹවලටද ආලේප කර තිබේ.

මෙසේ කර ඇත්තේ කවුරුන්ගේ ඇස් වසා කවුරුන් රැවටීමට දැයි පෑලියගොඩ ජනතාව ප්‍රශ්න කරති. මෙය පදික වේදිකාවේ ගමන් ගන්නා ජනතාවගේ ආරක්ෂාවට ඉදිකර තිබුණද මෙම ස්ථානයෙන් වාහනයක් පැමිණ ගැටුණහොත් අනතුරක් වීමට ඉඩක් ඇති බව බලධාරීන් නොදන්නේද?