පාසල් ජල බිල්පත් ගෙවීමේ බරත් මවුපියන්ට

0
13


හපුතලේ – පී. ජයන්ත

බණ්ඩාරවෙල ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් ජලය ලබා ගන්නා පාසල්වලට ජල බිල්පත් පාසලෙන්ම ගෙවීමට කටයුතු කරන ලෙස ජලසම්පත් මණ්ඩලය ලිඛිතව දැනුම්දී ඇතැයි විදුහල්පතිවරු පවසති.

මේ නිසා ජල බිල්පත් ගෙවීමේ බර තමන්ට දැරීමට සිදුවන බව පවසන මවුපියෝ එම තීරණයට සිය අප්‍රසාදය පළ කරති.

පාසල්වල ජල බිල්පත් ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමට මුදල් යෙදවීම නතර කිරීමට රජය මඟින් ගත් තීරණය හමුවේ එහි වගකීම පාසල් සංවර්ධන සමිතිය මත පැටවී ඇති බවද මවුපියෝ පවසති.

දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් පීඩිතව කල් ගෙවන මෙවන් කාලසීමාවක පාසල් සංවර්ධන සමිතිවල අරමුදල් සීමාවී ඇති බවද ජල බිල්පත් ගෙවීම අසීරු බවද පැවැසේ.