පානදුර රාජකීය විදුහලේ සිසුන් 48ක් ශිෂ්‍යත්වය සමත්

0
15

පොතුපිටිය – සුමිත් රණවක

පානදුර රාජකීය විදුහලේ සිසුන් 48 දෙනකු 2021 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත්ව ඇත.

මෙවර විභාගයට සිසුන් 249ක් පෙනීසිට ඇති අතර ඒ අතරින් සිසුන් 163 දෙනකු ලකුණු සියය ඉක්මවා ලබාගෙන ඇත.

විදුහල්පති පබසර බණ්ඩාර සහ ප්‍රාථමික අංශ විදුහල්පතිනි ඩී.පී.කේ.කේ. චේතිය කොතලාවල මහත්මිය සමඟ ශිෂ්‍යත්වය සමත් සිසුන් 48 දෙනා සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරු.