පක්‍ෂයක් ලියාපදිංචි කිරීමට සුදුසුකම් කියයි

0
34

ජේ.ටී. ද සිල්වා

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ කොට්ඨාස 5කට නොඅඩු ගණනකට තරග කරනු ලැබ එයින් මැතිවරණ කොට්ඨාස දෙකකට නොඅඩු සංඛ්‍යාවකින් නියෝජිතයන් දෙදෙනකුට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් පත්ව තිබීම, දේශපාලන පක්‍ෂයක් පිළිගත් පක්‍ෂයක් බවට ලියාපදිංචි කිරීමේ සුදුසුකමක් වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කර ඇත.

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමකදී මැතිවරණ කොට්ඨාස පහකට තරග කර අවම වශයෙන් කොට්ඨාස තුනක් සඳහා නියෝජිතයන් තුනකට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් පත්ව තිබීමද දේශපාලන පක්‍ෂය පිළිගත් දේශපාලන පක්‍ෂයක් බවට ලියාපදිංචි කිරීමට සුදුසුකමක් වනු ඇත.

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමකදී දිස්ත්‍රික්ක පහකට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක පළාත් පාලන ආයතන 15කට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් වෙනුවෙන් අපේක්‍ෂකයන් ඉදිරිපත් කර, දිස්ත්‍රික්ක දෙකකට නොඅඩු සංඛ්‍යාවකින් සභිකයන් නව දෙනකුට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් තේරීපත්වී තිබීම දේශපාලන පක්‍ෂයක් ලියාපදිංචි කිරීමට සුදුසුකමක් වනු ඇත.