දැරණියගල පුස්තකාලයට මුද්දර තොරතුරු ඒකකයක්

0
14


උදුගොඩ _ ඒ. නරසිංහ

දැරණියගල මහජන පුස්තකාලයේ මුද්දර තොරතුරු ඒකකය පිහිටුවීම හා මුද්දර කියවීමේ පුහුණු වැඩසටහනක් අද (29දා) දැරණියගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මහජන පුස්තකාලයේදී ආරම්භ කරන බව මුද්දර සංවිධානයේ නිර්මාතෘ 

නිරෝෂණ පිරිස් මහතා පවසයි. 

මෙම වැඩසටහන දිවයින පුරාම කරගෙන යන අතර එක් එක් මුද්දරවල තොරතුරු පිළිබඳව පාසල් දරුවන්ට දැනගැනීමට උනන්දු කරවීම මෙහි අරමුණ බව ඒ මහතා පැවැසීය.