තමිල්නාඩු කෝවිලක උත්සවයකදී ශ්‍රී ලාංකික හතරදෙනකුට සම්මාන

0
20


වවුනියාව – රසාදි චතුරංගි ගමගේ

ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු තිරුක්කඩවුර් ශ්‍රී  අභිරාමි අම්බාල් සමේදා ශ්‍රී   අමිර්තකදේස්වර ස්වාමි කෝවිලේ වාර්ෂික කුම්භාභිෂේක උත්සවයේදී ශ්‍රී  ලංකාවේ උතුරු පළාතේ පුද්ගලයන් හතර දෙනකුට විශේෂ ගෞරව සම්මාන හා ආචාර්ය උපාධි පිරිනැමීමක් සිදුකර ඇත.

ඒ අනුව යාපනය නල්ලූර් කෝවිලේ අයි.කේ. වාමදේව කුරුක්කල්වරයාට ශිවාගම් කලානිධි ආචාර්ය උපාධියද යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ විශ්‍රාමලත් මහාචාර්ය එන්. නවරත්නම් මහතාට ගෞරව ආචාර්ය උපාධියක්ද, යාපනයේ මරවන්පුලව් ප්‍රදේශයේ කේ. සචිත්තානන්දන් මහතාට විශ්වවිද්‍යාල කලාකරුවා යන ගෞරව නාමයද, නල්ලූර් පදිංචි බාලමුරුගන් මහතාට ගෞරව සම්මානයක්ද මෙහිදී හිමි වී තිබේ.