ගෑස් බලාපොරොත්තුවෙන් පාදුක්කේ සිලින්ඩර් පෝලිමක්

0
20

හංවැල්ල – එස්. අමරකාන්ති වෙත්තසිංහ 

පාදුක්ක අවට ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයන්ට දින ගණනාවකින් ගෑස් තොග නොලැබීම නිසා, අපහසුතාවට පත් පාරිභෝගික ජනතාව, පාදුක්ක ගලගෙදර ගෑස් අලෙවි නියෝජිතවරයාට ගෑස් තොග ලැබේයැයි යන බලාපොරොත්තුවෙන් තමන් සතු හිස් ගෑස් සිලින්ඩර් ඊයේ (28දා) පෝලිමේ තබා තිබූ අයුරු.