කිවුලේගෙදර මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ විවිධ ප්‍රසංගය

0
20


මීගහකිවුල – රුවන් කුමාර 

කන්දකැටිය කිවුලේගෙදර මොහොට්ටාල මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ වර්ෂ අවසාන විවිධ ප්‍රසංගය හා ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය පසුගියදා උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්විණි. 

කිවුලේගෙදර මොහොට්ටාල මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ පාලිකා සුනේත්‍රා යටිකිද මහත්මිය සහ දරුවන්ගේ මවුපියෝ උත්සවය සංවිධානය කළහ. කිවුලේගෙදර මොහොට්ටාල පදනමේ සභාපති ආර්.එම්. රත්නායක මහතා ඇතුළු ආරාධිතයෝ විශාල පිරිසකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්සවය පැවැත්විණි. 

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සිඟිත්තන්ගේ නැටුම් ගැයුම්වලින් උත්සවය වර්ණවත් විය. උත්සවය අතරතුර මා පිය වන්දනා වැඩසටහනක්ද පැවැත්විණි. දරුවන්ට ත්‍යාග පිරිනැමීම ආරාධිතයන් අතින් විය.