කරන්ට් කැපිල්ලෙන් යාපනය මහ නගර සභා රැස්වීමත් කොටඋඩ

0
18

වුවනියාව- රසාදි චතුරංගි ගමගේ 

විදුලිය කපා හැර තිබීමත් විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයට ප්‍රමාණවත් ඩීසල් නොතිබීමත් නිසා යාපනය මහ නගර සභාවේ සැසිවාරය 26දා  කල් දැමීමට නගරාධිපතිවරයා කටයුතු කළේය. 

නගර සභා සැසිවාරය පැවැත්වෙමින් තිබියදී විදුලිය කපා දැමීම නිසා මුළු ශාලාවම අඳුරේ ගිලුණු නමුත් නගර සභාවේ විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා මන්ත්‍රිවරු කෑ කෝ ගසන්නට වූහ. 

විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාණවත් ඩීසල් නොමැති බව හෙළිවීමෙන් පසු නගර සභාවේ සැසිවාරය කල් දමා තිබේ.