උඩුබද්දාව සමුපයේ සංවර්ධනයට ගිය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සිමෙන්ති මිල ඉහළ නිසා යන්න ගිහින්

0
14

දුම්මලසූරිය – දිනෙත් කුමාර 

උඩුබද්දාව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියට අයත් දුම්මලසූරිය පැරණි කෝප්සිටි ගොඩනැඟිල්ල ඉදිකර එහි සංවර්ධන කටයුතු ඇරඹුණේ මීට මාස කිහිපයකට කලිනි. මෙම ගොඩනැඟිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය කොන්ත්‍රාත් පදනම මත ඉදිකිරීම් ලබාදී ඇත. සිමෙන්ති කොට්ටයක් රුපියල් නව සීයක මුදලකට අලෙවි වන සමයේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ඉදිකිරීම් සඳහා විවිධ සේවා සමුපකාරය මඟින් ඇති කරගත් කොන්ත්‍රාත් මුදල් ගිවිසුම් මත ලබාදී ඇත. අද මෙම ගොඩනැඟිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නතර කර දමා ඇත. මේ වන විටත් සිමෙන්ති කොට්යක් රුපියල් දෙදහස් දෙසීයකට අලෙවි වේ. කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට එම මුදල දරා ගැනීමට නොහැකිවී ඇත.

උඩුබද්දාව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ඇති කරගත් සිමෙන්ති කොට්ටයක පැරණි මිල ගණන් අනුව ඇති කරගත් ගිවිසුම වෙනස් කිරීම නොහැකි බව පවසමින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඉදිකරන කෝප්සිටි ගොඩනැඟිල්ලේ සංවර්ධන කටයුතු නතර දමා ඇත. ඔවුන් යොදා තිබුණ කොන්ක්‍රීට් ලෑලිද ඉවත් කර සංවර්ධනය අඩාල කර දමා ගොස් ඇත.