හබරවැව සුද්ද පවිත්‍ර කෙරේ

0
68


දුම්මලසූරිය – දිනෙත් කුමාර

දුම්මලසූරිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් අක්කර 12කින් යුක්ත හබරවැව විශාල වැවේ පාසි, ජපන් ජබර හා ජලය අපවිත්‍ර කර ඇති ශාක සියල්ලම ඉවත්කර වැව සංවර්ධනය කෙරේ. පොලිස්පති සංකල්පයකට අනුව ගමේ ප්‍රජාව සමඟ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සහයෝගයෙන් කුලියාපිටිය පොලිස් කොට්ඨාසයට අයත් වැව් 200ක් කුලියාපිටිය ජේ‍යෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි නෙරන්ජන් අබේවර්ධන මහතාගේ උපදෙස් පරිදි පොලිස් ස්ථානවල නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව වැව් පිරිසුදු කර ගමේ ගොවි ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය සඳහා සංවර්ධනය කරදීම සිදු කෙරේ. දුම්මලසූරිය, හබරවැව වැව්කණ්ඩියේ මී පැළ රෝපණයක්ද ජේ‍යෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නෙරන්ජන් අබේවර්ධන මහතාගේ සුරතින් කෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට කුලියාපිටිය ජේ‍යෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි නෙරන්ජන් අබේවර්ධන, දුම්මලසූරිය පොලිස් ස්ථානාධිපති සමන් සුරවීර ඇතුළු කුලියාපිටිය පොලිස් අධිකාරි කාර්යාලයේ නිලධාරීන් හා දුම්මලසූරිය පොලිස් නිලධාරීන්, හබරවැව ගම්පියසේ ගොවි ජනතාව මෙම සංවර්ධන කටයුත්තට එක්වී සිටියහ.