වෛද්‍ය ආඥාපනත යටතේ නියෝග අප්‍රේල් 5දා පාර්ලිමේන්තුවට

0
33


ජේ. ටී. ද සිල්වා

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ නිලවරණ රෙගුලාසි ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබූ මෙම මාර්තු 8 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද වෛද්‍ය ආඥාපනත යටතේ නියෝග අප්‍රේල් 5 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේදී අනුමත කිරීමට නියමිතව ඇත.

මෙම නියෝග සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ සාකච්ඡාවට භාජන වී ඇති අතර හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමැති ‍ෙදාස්තර රාජිත සේනාරත්න සහ වෛද්‍ය උපුල් ගලප්පත්ති යන මන්ත්‍රිවරු දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම නිලවරණ රෙගුලාසි අනුමත නොවීම නිසා වෛද්‍ය සභාවේ සංයුතිය පවත්වාගෙන යා නොහැකි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී ඇති අතර මේ වනවිට වෛද්‍ය සභාවේ සාමාජික පුරප්පාඩු පහක් හිස්ව පවතින බවද දැනගන්නට ඇත.