වසර 18ක අවංක සේවය ඇගයේ

0
34

ලුණුවිල – රෝස් කොලින්

දංකොටුව රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමික සමිතියේ මාසික රැස්වීමක් සමිති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි. සමිතියේ භාණ්ඩාගරික ලෙස අඛණ්ඩව වසර 18ක් අවංක හා කාර්යක්‍ෂම සේවාවක් ඉටුකළ ජේ.කේ. පෙරේරා මහතාගේ සේවය ඇගයීමේ තිළිණපතක් ප්‍රදානය කිරීමට සමිති සාමාජිකයන් ඒකමතිකව තීරණයක් ගෙන තිබිණි. සමිතියේ සභාපති ඩබ්.ඒ. ගුණරත්න මහතා විසින් භාණ්ඩාගරික ජේ.කේ.ඒ. පෙරේරා මහතාට සේවය ඇගයීම් තිළිණ පත ප්‍රදානය කළ අන්දම.