මානාව ගම්වාසීහු විරෝධතාවක

0
22


රඹාවැව – කේ.ඒ. ජයසූරිය

කුලියාපිටිය මානාව ගම්මානයේ ගම්වාසීහු සංවිධානය කරන ලද විරෝධතාවක් 27 වැනි දින මානාව ඓතිහාසික නුගවැල අසලදී පැවැත්වූහ.

වැඩි වන බඩු මිල, ගෑස් මිල, ඉන්ධන මිල වහාම අඩු කර ජනතාවට සහන ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා රජයට විරෝධය ප්‍රකාශ කරමින් විරෝධතාව පැය 1 1/2ක් පමණ වේලාවක් පවත්වන ලදී.

මේ සඳහා මානාව ගම්වාසීහු සහභාගි වී සිටියහ. ඔවුන්ගේ කුඩා ලොරි 100ක් පමණ මාර්ගයේ නවතා තිබිණි.

පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාව පැවත්වා අවසානයේ දේව කන්නලව්වක් කර පොල් ගැසූහ. මෙම අවස්ථාවට කුලියාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායක එස්. සමරවීර මහතා ඇතුළු පිරිසක්ද සහභාගි වී සිටියහ.