බෝගස් හන්දිය – හරිගල දක්වා පාර හදා දෙන්න

0
23


දමුණුපොළ – චමින්ද ජයලත්,

උඳුගොඩ – ඒ. නරසිංහ

අරන්දර බෝගස් හන්දියේ සිට මොරොන්තොට දක්වා වූ මාර්ගයේ හරිගල දක්වා සංවර්ධනය අතර මඟ නවතා දැමීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනයා ඊයේ (27දා) පෙරවරුවේ බෝගස් හන්දියේදී මාර්ග අලුත්වැඩියා කරන දෙන ලෙස ඉල්ලා උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වූහ.

කෑගල්ල – අවිස්සාවේල්ල මාර්ගයේ බෝගස් හන්දියෙන් හැරී මොරොන්තොට දක්වා කිලෝමීටර් 8ක් ඇති බවත් බෝගස් හන්දියේ සිට හරිගල දක්වා කිලෝමීටර් 4ක දුර ප්‍රමාණක් ඇති බවත් දක්වා කිලෝමීටර් 4ක දුර සංවර්ධනය කර ඇති බව ප්‍රකාශ කරමින් ජනතාව එසේ උද්ඝෝෂණද කළහ. ⁣මෙම මාර්ගයෙන් අටුගොඩ, මල්වාන, ලාහුපන දක්වා බස් රථ 12ක් පමණ දිනපතා ධාවනය වන බවත් ජනතාව පැවැසූහ. වසර දෙකක පමණ කාලයක සිට සංවර්ධන කටයුතු අතරමඟ නවතා දමා ඇති බවත් වාහන ගමන් කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයකට උදා වී ඇති බවත් ජනයා පැවැසූහ.