ඩීසල් පෝලිමේ තිබූ ට්‍රැක්ටරය ඇළකට පෙරළිලා

0
18


මුලතිව් – ශෂි කුමාර්

කිලිනොච්චිය කරඩිබොක්කු ප්‍රදේශයේ ඩීසල් පෝලිමක තිබූ ට්‍රැක්ටරයක් ඇළකට පෙරළී අයෙක් සුළු තුවාල ලබා ඇත.

කරඩිබොක්කු මංසන්ධියේ ඉන්ධන පිරවුම්හලේ ඩීසල් ලබාගැනීමට වාහන දිගු පෝලිමක් පැවැති අතර ඒ සඳහා ට්‍රැක්ටර් විශාල ප්‍රමාණයක් නවතා තිබිණි.

ඩීසල් පෝලිමේ තිබූ ට්‍රැක්ටරයක් රියැදුරකුට පාලනය කරගැනීමට නොහැකිව අසල තිබූ අඩි 10කට ආසන්න ගැඹුරැති වතුර 

ඇළකට වැටී ඇත. රියැදුරු ට්‍රැක්ටරයෙන් පැන ගැනීමට හැකිවීමෙන් ට්‍රැක්ටරයට යට නොවී ඇත.

රියැදුරු ට්‍රැක්ටරයෙන් පැන්නද පාලමට වැටී සුළු තුවාල ලබා ඇත. ඇළට වැටුණු ට්‍රැක්ටරය ගොඩට ගැනීම සඳහා පැය 3කට අධික කාලයක් දැඩි පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදුව ඇත.