“කොළඹ රෑන” ප්‍රසංගයකින් පසුව

0
22


ජාතික විද්වත් සංවිධානයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ශාඛාව සංවිධානය කරන ‘කොළඹ රෑන’ ගී දැහැන පසුගියදා පිළියන්දල ගල් බංගලාවේදී  (Rok House)  පැවැත්විණි. 

ප්‍රසංගය අවසානයේ කොළඹ රෑන කණ්ඩායම සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරු.