අවශ්‍ය තරම් කඩදාසි තිබෙනවා

0
45


ජේ.ටී. ද සිල්වා 

රජයේ මුද්‍රණාලය මඟින් කෙරෙන සියලුම මුද්‍රණ කටයුතු බාධාවකින් තොරව කිරීමට අවශ්‍ය තරම් කඩදාසි තොග මුද්‍රණාලය සතුව පවතින බව රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනි ගංගානි ලියනගේ මහත්මිය “ඉරිදා මව්බිම”ට පැවැසීය. 

සෑම අවස්ථාවකම ඉදිරි වසර දෙකක් සඳහා අවශ්‍ය කඩදාසි තොග මුද්‍රණාලය සතුව පවත්වාගෙන යන බව පැවැසූ ලියනගේ මහත්මිය ඕනෑම ඡන්ද විමසීමක් සඳහා ඡන්ද පත්‍රිකා ඇතුළු සියලුම මුද්‍රණ කටයුතු කිරීමට ප්‍රමාණවත් කඩදාසි තොග පවතින බවද පැවැසුවාය. 

ගැසට් පත්‍ර, පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්සාඩ් වාර්තා ඇතුළු මුදුණ කටයුතු සියල්ල බාධාවකින් තොරව මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය කඩදාසි තොග පවතින බවත්, මුද්‍රණාලයේ පවතින කඩදාසි තොග අඩුවන ප්‍රමාණය, ඇණවුම් කර සැපයුම්කරුවන් හරහා සපයා ගැනීම සාමාන්‍ය පරිදි කෙරෙන බවද ඇය පැවැසුවාය. 

රජයේ මුද්‍රණාලය ආරම්භ කළ 1802 මාර්තු 15දා සිට මේ දක්වා හිඟයකින් තොරව රජයේ මුද්‍රණාලයට අවශ්‍ය කඩදාසි තොග පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවද ගංගානි ලියනගේ මහත්මිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළාය.