අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ හදිසි නොවන භාණ්ඩ ආනයන සීමා ගැසට්ටුව මැතිසබයේ අනුමැතියට

0
38


අනුරාධා හේරත්

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිකුත් කළ “අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ හදිසි නොවන භාණ්ඩ 369කට ආනයන සීමා” ඇතුළත්  රෙගුලාසි සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ පනවා 2022 මාර්තු 09 දිනැති අංක 2270/18 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අංක 05/2019 දරන රෙගුලාසි එම පනත ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට එමඟින් අපේක්ෂා කර තිබේ.

අදාළ පනත යටතේ ඕනෑම රෙගුලාසියක් ප්‍රකාශයට පත් කළ දින සිට මසක් ඇතුළත අමාත්‍ය  මණ්ඩලයේ  අනුමැතිය සහිතව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබේ. 

 ඒ අනුව  තෝරාගත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ හදිසි නොවන භාණ්ඩ 369ක්  ආනයනය කිරීමට ආනයන පාලන බලපත්‍රය අවශ්‍යතා පැනවීමේ යෝජනාව බලාත්මක කිරීමට රෙගුලාසි පනවා පසුගිය මාර්තු 9දා මෙම ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.