සතුරන් දණ ගසන සියලු ප්‍රාර්ථනාවන් ඉටුකර දෙන සිද්ධාන්ත දේවතා උපාසනා යන්ත්‍රය

0
73

ඉතාමත් බලගතු යන්ත්‍රයක් වන මෙම යන්ත්‍රය පලඳින්නා සමාජයේ ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක් බවට වේ. ඕනෑම සභාවකදී තම බස පිළිගනී. ප්‍රමාද වන විවාහ කටයුතු ඉක්මන් වේ. සහකාරිය හෝ සහකාරයා තමාට ආකර්ෂණය වේ. සතුරු කරදර විනාශ වේ. විභාග ජය ලැබේ. පස් පව්වලින් වැළකී බෝධි පූජා තැබීමෙන් ප්‍රතිඵල ඉක්මන් වේ.

සාදා ගන්නා අයුරු 

2” ය 2”   තඹ  පතක ඉරි නොකැපෙන සේ ශුභ දිනයක තමාගේ නැකැතට ගැළපෙන නැකැතකදී යන්ත්‍රය ඇඳ ගන්න. ඉන් පසු පිරිසුදු කාමරයක කහ දියර ඉස, තමා නා පිරිසුදු වී කැවිලි වර්ග 5ක්, පලතුරු වර්ග 5ක්, කෙසෙල් ඇවරියක්, මී පැණි, හබල, පෙති, උක් දඬු ආදිය පුදා මූල මන්ත්‍රයෙන් 1008 වරක් ජප කර ඉන් පසු දිෂ්ටි, ප්‍රාණ, පුට, පලිප්පු මන්ත්‍රවලින් මතුරා අවසන් කරන්න. පසුව ශුභ දිනයකදී ශුභ හෝරාවකදී යන්ත්‍රය පලඳින්න. බලාපොරොත්තු ඉටු වේ.

මූල මන්ත්‍රය

වසිකරි වා වා සිද්ධාන්ත දෙවතෙ නාන් නිනෙක්ත පොරුලයි ඉච්චනත්තිල් අදන් මුන් සෙත්රු නල්ලාන දෙයි මයංකු තියංකු සීක්කරම් සීක්කරම් කට්ටි වා උන්නයියුම් එන්නයියුම් පඩෙත්ත පරමේස්වරන් ආණෛ සික්කිරම් කට්ටි වා කට්ටි වා මසි නසි ඓයුම් කලියුම් සෞවුම් ඕං රියුම් ස්වාහා  

කිලිහරණ මන්ත්‍රය 

ඕං නමෝ නන්දාපති බිසවුන් වහන්සේ ප්‍රසූතියට විලි හටගත් තැනේදී වින්නඹු අම්මා නැතේ කී තැනේදී පත්තිනි දෙවියෝ එරන් මිණි සලඹ එරන් සපුගහ උඩ තියා එදා ඒ කිලිගෙදරට වැඩිය ආඥාවෙන් ආනුභාවයෙන් වැදූ කිලි දහසක් මරණ කිලි දහසක් මසින් මස කිලි දහසක් මෙකී නොකී කිලි මාගේ යන්ත්‍රයට මන්ත්‍රයට මටද කිලි නැතිය: (108 වරයි)

දිෂ්ටිය 

ඕං නමෝ භගවතී නන් මෛ දෙවකී මොහ මෙහොනාය ජගත් මොහිනී වසී වසී මොහි බාල මොහිනී ආනේ වේන්නායේ පෙන්නේ ආනායි නානේ නීයාය් නීයේ නානාය් නේසමාය් පෙන්නේ ආනාය් නානේ නීයාය් නීයේ නානාය් නේසමාය් මාල නිනවේ නිරුත්තු මොහි මොහා ක්‍රීයුම් ස්වහා (108 වරයි.)

ප්‍රාණ මන්ත්‍රය

ඕං ජීවප්‍රාණ අජීවප්ප්‍රාණ භූතප්‍රාණ අභතප්‍රාණ ප්‍රාණ ඒස්වාහ: (108 වරයි)

පුට මන්ත්‍රය

ඕං නමෝ හ¾දුන්මල් දේවතාවා අහස බැලීය. අහස මතුරන්නේය. පොළොව බැලීය. පොළොව මතුරන්නේය. මුහුද බැලීය. මුහුද මතුරන්නේය. සක්වළ බැලීය. සක්වළ මතුරන්නේය. අදත් ඒ යන්ත්‍ර දේවීන් වහන්සේ පුටකළ මතුළෙමි. ඒ ආඥාවෙන් ආනුභාවයෙන් අදත් මේ යන්ත්‍ර දේවීන්නාන්සේ පුට පුට ඒස්වාහං  (21 වරයි)

පලිප්පු මන්ත්‍රය

ඕං නමෝ යන්ත්‍ර දිෂ්ටි මන්ත්‍ර දිෂ්ටි ජීව දිෂ්ටි වර වර ඒස්වාහ: ඕ නමෝ  මන්ත්‍ර ජීව යන්ත්‍ර ජීව ඊහ: ජීව ගරුඩ: ජීව වර වර ඒස්වාහ: ඕං නමෝ බුද්ධානු භාවයෙන් ජීව ධම්මානු භාවයෙන් ජීව ජීව ඒස්වාහ: ඕං නමෝ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර පලිප්පුව මන්ත්‍ර පලිප්පුව ජීව ප්‍රාණ පලිප්පුව වර වර ඒස්වාහ: 

(108 වරයි)

ජේ‍යාතීර්වේදී

හෙක්ටර් ප්‍රේමදාස

ගංගොඩ, රඹුක්කන

0713845321