අද විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි

0
52

අද (මාර්තු 25) දිනයේදී ත් දිවයිනේ කලාප 8කට පැය 6කට අධික විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරිම සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, P සිට W දක්වා වූ කලාප 8 සඳහා පෙරවරු 08.30 සිට පස්වරු 05.30 දක්වා පැය 4යි මිනිත්තු 30ක කාලයක් විදුලි කප්පාදු කිරීමක් කෙරෙනු ඇත.

එමෙන් ම, එම කලාපවලට ම පස්වරු 05.30 සිට රාත්‍රි 11.00 දක්වා පැයයි මිනිත්තු 50ක කාලයක් ද විදුලි කප්පාදුව සිදු කිරිමට නියමිත ය.

ඊට අමතරව A  සිට L දක්වා වූ කලාප 12 සඳහා පැය 05ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරිමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව, අදාළ කලාපවලට පෙරවරු 08.00 සිට පස්වරු 06.00 දක්වා පැය 03යි මිනිත්තු 20ක කාලයක් සහ පස්වරු 06.00 සිට රාත්‍රි 11.00 දක්වා පැයයි මිනිත්තු 40ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කිරීමට නියමිත ය.

අදාළ කාල සටහන පහතින් දැක්වේ.