හෙට විදුලිය කැපෙන වේලාවන්

0
79

හෙට (මාර්තු 24) දිනයේදී ද විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අනුමැතිය දී තිබේ.

ඒ අනුව, A සිට L දක්වා කලාප 12කට පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා පැය 3යි විනාඩි 20ක් බැගින් සහ පස්වරු 6.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා පැය 1යි විනාඩි 40ක් බැගින් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිතව ඇත.

P සිට W දක්වා කලාප 8කට හෙට පැය 6යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට නියමිත ය.

අදාළ කාල සටහන පහතින් දැක්වේ.