වතු කම්කරුවන්ගේ මිලියන 1,888ක EPF-ETF ගැන මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

  0
  34

  2013 වසරේ ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය (JEDB), ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවට සහ ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමට අයත් වතු කම්කරුවන් 12,000කට ආසන්න පිරිසකගේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් (EPF) සහ සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් (ETF) පාරිතෝෂිකය නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබේ.

  එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරන්නේ, අදාළ වර්ෂය තුළ ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු මුළු මුදල රු. මිලියන 1,888ක් බව ය.

  ඒ අනුව, අදාළ පැමිණිල්ලේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය, කම්කරු අමාත්‍යංශය, මුදල් අමාත්‍යංශය, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ද නම් කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පැවසීය.

  එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරන්නේ, අදාළ පාරිතෝෂිකය නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් සියලු ම වගඋත්තරකාර පාර්ශව වෙත 2019 වසරේදී නිර්දේශ නිකුත් කළ නමුත් වගඋත්තරකාර පාර්ශව එම නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බව ය.

  ඒ  අනුව, අද (මාර්තු 23) දින අදාළ සියලු ම පාර්ශ්ව කොමිසම වෙත කැඳවා නිර්දේශවල ප්‍රගතිය පිළිබඳව විමසීමට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව කටයුතු කර තිබේ.

  එහිදී ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අදාළ වතුවල සිටි වතු කම්කරුවන්ගේ සියලු ම ගෙවිය යුතු ගෙවීම් 2022 නොවැම්බර් 2 වන දින හෝ ඊට පෙර ගෙවීමට එම මණ්ඩලය භාර ගත් බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරට ත් පැවසීය.