තීරු බදු ගෙවීම් ගැන රේගුවෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක්

0
26

රේගු අඥා පනත යටතේ අය කර ගනු ලබන තීරු බදු, වෙනත් ගාස්තු, දණ්ඩන සහ අහිමි කිරීම් විනිමය ප්‍රමාණය අනුව ගෙවීම් කළ යුතු සහ ගෙවීම් ලැබිය යුතු ආකාරය සඳහන් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වශයෙන් මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) ජී.වී. රවිප්‍රිය මහතාගේ අත්සනින් යුතුව අංක 2272/01 දරන ගැසට් පත්‍රය මගින් මෙය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

2022 මාර්තු 14 වන දා අංක 2271/1 දරන ගැසට් පත්‍රය මගින් පළ කරන ලද විනිමය ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය මෙම ගැසට් පත්‍රය මගින් අවලංගු කර තිබේ.

ඊට අදාළ විනිමය අනුපාත පහතින් දැක්වේ.