හෙට විදුලිය කැපෙන හැටි

0
34

විදුලි ජනනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන නොමැති වීම නිසා හෙට (22) දිනයේදී ද A සිට L දක්වා කලාපවලට පැය 5ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව, A සිට L දක්වා කලාප 12 කට පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා දහවල් කාලයේ පැය 3 යි විනාඩි 20ක කාලයක් සහ පස්වරු 6.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා පස්වරුවේ පැයයි විනාඩි 40 ක් විදුලිය කප්පාදු කෙරෙනු ඇත.

ඊට අමතරව, P සිට W දක්වා කලාප අටකට හෙට පැය 3 යි විනාඩි 40 ක් විදුලිය කප්පාදු කරන බව ද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව,  P සිට W දක්වා කලාප 8ට පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා දහවල් කාලයේ පැය 2 යි විනාඩි 40ක් සහ පස්වරු 5.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා පස්වරු කාලයේ පැයක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කෙරෙනු ඇත.