හෙට දිනයේදී ඔබේ ප්‍රදේශයට විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

0
25

හෙට (මාර්තු 21) දිනයේ දිවයිනේ කලාප 12කට පැය 4යි මිනිත්තු 30ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අවසර දී තිබේ.

ඒ අනුව P, Q, R, S, T, U, V සහ W යන කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට උදෑසන 09.00 සිට සවස 05.00 දක්වා කාලය තුළ පැය 2යි මිනිත්තු 40ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කෙරෙනු ඇත.

එමෙන් ම, සවස 05.00 සිට රාත්‍රී 10.30 දක්වා කාලය තුළ නැවතත් පැය 1යි මිනිත්තු 50ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි වේ.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K සහ L යන කාලපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට උදෑසන 08.00 සිට සවස 06.00 දක්වා කාලය තුළ පැය 3යි මිනිත්තු 20ක විදුලි කප්පුවක් සිදු වන අතර සවස 06.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා කාලය තුළ පැයයි මිනිත්තු 40ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නියමිත ය.