අද දිනයේදී ඔබේ ප්‍රදේශයේ විදුලිය කැපෙන වේලාව

0
23

අද (මාර්තු 20) දිනයේ ද විදුලිය විසන්ධි කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අවසර ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව P, Q, R, S, T, U, V, සහ W යන කලාප සඳහා අද පස්වරු 04.30 සිට රාත්‍රී 09.30 දක්වා පැය යි මිනිත්තු 15ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙනු ඇත.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සඳහන් කළේ, ඊට අමතරව A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, සහ L යන කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට පෙරවරු 09.00 සිට පස්වරු 05.00 දක්වා පැය දෙකක කාලයක් සහ පස්වරු 05.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා පැයයි මිනිත්තු 15ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත බව ය.

 *කාල සටහන මෙතැනින් බලන්න…