හෙට විදුලිය කැපෙන හැටි මෙන්න

0
28

හෙට (මාර්තු 19) දිනයේ දිවයිනේ කලාප 12කට පැය පැය 3 මිනිත්තු 45ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අවසර දී තිබේ.

ඒ අනුව, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L සහ K යන කලාප සඳහා අද පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා පැය 2යි මිනිත්තු 30ක කාලයක් සහ පස්වරු 6.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා පැය යි මිනිත්තු 15ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙනු ඇත.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සඳහන් කළේ, ඊට අමතරව P, Q, R, S, T, U, V සහ W යන කලාප සඳහා පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා පැය 1යි මිනිත්තු 30ක කාලයක් ද පස්වරු 4.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා පැයයි මිනිත්තු 30ක කාලයක් ද විදුලිය කප්පාදු කිරිමට නියමිත බව ය.

*කාල සටහන මෙතැනින් බලන්න…