අද විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

0
19

අද (මාර්තු 18) දිනයේ දිවයිනේ කලාප 12කට පැය 5ක කාලයක් සහ කලාප 8කට පැය හතරයි මිනිත්තු 35 කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අවසර ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L මසහ K යන කලාප සඳහා අද පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා පැය 3යි මිනිත්තු 20ක කාලයක් සහ පස්වරු 6.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා පැයයි මිනිත්තු 40ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙනු ඇත.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සදහන් කළේ, ඊට අමතරව P, Q, R, S, T, U, V සහ W යන කලාප සඳහා පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා පැය 3යි මිනිත්තු 20ක කාලයක් ද පස්වරු 5.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා පැයයි මිනිත්තු 15ක කාලයක් ද විදුලිය කප්පාදු කිරිමට නියමිත බව ය.

කාල සටහන මෙතැනින් බලන්න…