මහ බැංකුව රු. බිලියන 22ක් අලුතින් මුදාහරී

0
967

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රුපියල් බිලියන 22.28 (රුපියල් කෝටි 22.28ක) මුදල් ප්‍රමාණයක් අලුතින් මුදාහරිනු ලැබ ඇති බව වාර්තා වේ.

භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, බැඳුම්කර හරහා එම මුදල මුදාහැර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතුව පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, බැඳුම්කර ප්‍රමාණය පෙරේදා (මාර්තු 14) දිනට රුපියල් බිලියන 1543.97 ලෙසින් මහ බැංකු සංඛ්‍යා ලේඛනවල සටහන්ව තිබුණු අතර ඉකුත් සිකුරාදා (මාර්තු 11) නිකුත් කළ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, බැඳුම්කර ප්‍රමාණය ලෙස සටහන් වූයේ රුපියල් බිලියන 1521.69ක ප්‍රමාණයකි.

එයින් ගම්‍ය වන්නේ එලෙස රුපියල් බිලියන 22.28ක මුදල් ප්‍රමාණයක් අලුතින් මුදාහැර ඇති බව ය.

අලුතින් මුදල් නිකුත් කිරීම සඳහා මුදල් අච්චු ගැසීම මහ බැංකුව විසින් සාමාන්‍යයෙන් සිදුකරනු ලබයි.

ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව එය මුදල් සංචිත ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, මුදල් අච්චු ගැසීමේ බලය ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතුව ය.

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතින් මහ බැංකුවට එම බලය ලැබී ඇත.