අද විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

0
68

අද (මාර්තු 16) දිනයේදී කලාප දෙකක් යටතේ විදුලිය කප්පාදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අවසර ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J සහ K යන කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට උදෑසන 8.00 සිට සවස 6.00 දක්වා කාලය තුළ පැය 2යි විනාඩි 30ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත.

එමෙන් ම, එම කාලපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට නැවත සවස 6.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා කාලය තුළ පැය දෙකක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කෙරේ.

P,Q,R,S,T,U,V සහ W යන කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට උදෑසන 8.00 සිට සවස 5.30 දක්වා කාලය තුළ පැය තුනක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු වන අතර සවස 5.30 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා කාලය තුළ පැය 2යි විනාඩි 30ක කාලයක් විදුලි විසන්ධි කෙරෙනු  ඇත.