“මැති සබේට නම් තෙල්-කෑම ඇති වෙන්න ම”

0
23

Anuradha Herath,Sanduni Gamarachchi

රටේ ඉන්ධන අර්බුදය පාර්ලිමේන්තුවේ බස් රථවලට බලපා නැති බව පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශකයෙක් ‘මව්බිම’ට පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තුවේ බස් රථවලට ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන නොමැති බව කීම අසත්‍යයක් බව ත් තවත් සතියකට දෙකකට පමණ ඊට අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණවත්ව පවතින බව ත් එම ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේ ය.

පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු කණ්ඩායම්වලට බස් රථ 10ක් පමණ ඇති අතර ඒවාට මේ වන තෙක් ඉන්ධන අර්බුදයක් පැනනොනැඟුණු බව ත් එය කෝටා ක්‍රමයට ක්‍රියාත්මක වන බව ත් එකී ප්‍රකාශකයා කීය.

තව ද භාණ්ඩ හා ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමග පාර්ලිමේන්තුවේ ආහාර මිල ඉහළ දැමීමක් ගැන මෙතෙක් තීන්දුවක් ගෙන නොමැති අතර එය තීන්දු කරන්නේ “ගෘහපාලක සභාව” බව ද සඳහන් වේ.