ඖෂධ වර්ග 60ක උපරිම සිල්ලර මිල සඳහන් කරමින් ගැසට් පත්‍රයක්

0
31

ඖෂධ වර්ග 60ක සංශෝධිත මිල ගණන් සඳහන් කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.

ඒ අනුව, අදාළ ඖෂධ වර්ග 60 උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් එම ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇත.

මෙම මිල ගණන් අද (මාර්තු 15) සිට බලාත්මක වනු ඇත.

ගැසට් පත්‍රය මෙතැනින් බලන්න…