අමාත්‍යංශ දෙකක විෂය පථ වෙනස් කරයි

0
28

අමාත්‍යංශ දෙකක කාර්ය සහ ඊට අදාළ ආයතනික සහ නෛතික රාමු සංශෝධනය කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

අංක 2271/8 දරන ගැසට් පත්‍රය ඊයේ (මාර්තු 14)දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර ඇත අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ කර්මාන්ත සහ පරිසර අමාත්‍යංශයේ කාර්ය සහ ඊට අදාළ ආයතනික සහ නෛතික රාමු සංශෝධනය කර ඇති බව සඳහන් වේ.

ඒ අනුව, කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය යටතේ ආයතන 15ක් ද පරිසර අමාත්‍යංශය යටතේ ආයතන 5ක් ද නම් කර තිබේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය මෙතැනින් බලන්න…