අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකිණුම් මිල රු. 265ක් වෙයි

0
32

අමෙරිකානු ඩොලරයක වටිනාකම රුපියල් 260ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශයට පත් කළ ද, මෙරට පෞද්ගලික බැංකු අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකිණුම් මිල දක්වා ඇත්තේ, රුපියල් 265ක් ලෙස ය.