අද දිනයේදී විදුලිය කැපෙන වේලාවන් මෙන්න

0
49

අද (14) දිනයේ පැය 3කට අධික කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඒ අනුව, අද උදෑසන 08.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා කාලය තුළ විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීමට නියමිත ය.

A,B,C,D,E,F,G සහ H කලාප සඳහා පෙරවරු 08.00 සිට සවස 06.00 දක්වා කාලය තුළ පැය දෙකයි මිනිත්තු 30ක කාලයක්  විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

එම කලාපවලට සවස 06.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා කාලය තුළ පැයයි මිනිත්තු 15ක කාලයක් ද විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත.

එමෙන් ම, උදෑසන 9.00 සිට සවස 05.00 දක්වා කාලය තුළ P,Q,R,S,T,U,V සහ W යන කලාප සඳහා පැය දෙකක කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට නියමිත ය

එම කලාපවලට සවස 5.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා කාලය අතරතුර පැයක කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක් ද සිදු කෙරෙනු ඇත.