විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ජංගම දුරකතන යෙදුමක් හඳුන්වා දෙයි

0
367

උද්ගතව ඇති වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ලබා දෙන සේවා මහ ජනතාවට තව දුරටත් ළඟා කරවීම සඳහා ‘DoE’ නම් ජංගම දුරකතන යෙදුමක් හඳුන්වා දී තිබේ.  

එම යෙදුම හරහා මහ ජනතාවට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සපයනු ලබන සියලු සේවා, නිවසේ සිට මාර්ගගත ක්‍රමයට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ මෙම යෙදුම සිංහල, දමිළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් ම සමන්විත විත බවය.

මෙම යෙදවු මගින් ලබා ගත හැකි සේවාවන් පහත පරිදි වේ.

⧫ මාර්ගගත ක්‍රමයට සහතික පත්‍ර අයැදුම් කිරීම

⧫ ප්‍රතිඵල තහවුරු කිරීම, විභාග අංකය සෙවීම, ආසන්න වර්ෂයේ පාසල් විභාග ප්‍රතිඵල නිරීක්ෂණය කිරීම

⧫ ආයතනික විභාග ප්‍රතිඵල නිරීක්ෂණය කිරීම හා බාගත කර ගැනීම

⧫ මූලාකෘති ප්‍රශ්න, ලකුණු දීමේ පටිපාටි (ප්‍රශ්නපත්‍රය සමග) හා ඇගයීම් වාර්තා බාගත කර ගැනීම

⧫ සංඛ්‍යාලේඛන සහ පාසල් සාධන දර්ශක බාගත කර ගැනීම, පුවත් සහ නිවේදන, විභාග දින දර්ශන, පසුගිය (ආසන්න වසර 05ක) විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බාගත කර ගැනීම

⧫ අයැදුම් පත්‍ර බාගත කර ගැනීම, මාර්ගගත විභාග පද්ධතිය (GIT – Online Examinations System), විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බාගත කර ගැනීම

⧫ අයැදුම්පත් කැඳවූ විභාග (අදාළ ගැසට් පත්‍ර), මාසික ආයතනික විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම, ප්‍රතිඵල ලේඛන බාගත කිරීම (Online Application Module)

⧫ මාර්ගගතව පාසල් විභාග සඳහා අයැදුම් කිරීම, මාර්ගගතව ආයතනික විභාග සඳහා අයැදුම් කිරීම

DoE මෙතැනින් යෙදුම බාගත කර ගත හැකියි.