මේ කැලෑ පොජ්ජ සුද්ද තැන කරල තමයි සංවර්ධන පොජ්ජ මන්ද කරන්නෙ

  👤  3478 readers have read this article !
By mawbima 2017-11-24

මගේ තාත්තා මේ රටේ හිටිය ඇමැතිවරයකුගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ තමයි දවස ගාණේ සිදු වෙන පරිසර විනාශය නතර කරන්න මැදිහත් වෙන්න කියලා. ඒත් මගේ තාත්තට ලැබුණේ බලාපොරොත්තු නොවුණු පිළිතුරක්. රටේ සංවර්ධනයට ගහ කොළ කපන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මේවට මැදිහත් වෙන්නේ නැතිව හේනක් කොටා ගෙන ඉන්න කියලා ඒ අමාත්‍යවරයා පිළිතුරු දීලා තිබුණා.

මේ කතාව කියන්නේ උෟරුවරිගේ වන්නිලැත්තෝ. ඒ පසුගිය දවසක මාතර තිබුණු "මධ්‍යම කඳුකරයේ විනාශය - රටේ අනාගත මරණය" කියන තේමාවෙන් පැවැත්වුණු සම්මන්ත්‍රණයට එක් වෙමින්.

"රටේ පරිසර විනාශය ගැන ජනතාව මැසිවිලි නඟන කොට ඒ ගැන වගකිව යුතු අමාත්‍යවරුන් පවා ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැත්නම් ඒවා ගැන කාට කියන්නද?"
මෙහෙම ප්‍රශ්න කරන්නේ සුළුතරයක් වුණු මේ රටේ ආදි වාසීන් පිරිසකගේ නායකයා. පරිසරය රැකගන්න කියලා උගතුන් බුද්ධිමතුන් රැස් කරලා දේශන තියන්න වෙන එක තරම් කනගාටුවක් තවත් නැහැ කියලයි වන්නිලැත්තෝ කියන්නේ. ජීවිත අවබෝධයෙන් මේ තරම් කාලයක් පරිසරය රැකගෙන ආව මිසක් මේ වගේ සාකච්ඡා කළේ නැහැ කියලත් වන්නිලැත්තෝ කියනවා.

මේ තියෙන්නේ එදා වන්නිලැත්තෝ කළ කතාව. පරිසරයක් එක්ක බැඳුණු ආදි වාසී සංස්කෘතියක් එක්ක ඉන් ව්‍යුක්ත වෙලා සංවර්ධනය වෙන්න දඟලන ලෝකෙට හරි අපූරු පාඩම් මේ කතාව ඇතුළේ තියෙනවා.

ඉතින් ඇත්ත තැනින්ම මේ කාල මැජ්ජ හැටිමට මාම කැජ්ජක් මේ වාගේ උත්සව පොජ්ජවල් තිබාගෙන මේ වාගේ විද්වත් කණ්ඩායම් පොජ්ජල් එකතු තැන මන්දවෙලා මේ රට පොජ්ජට මන්‍ෙදා වීගෙන මංගච්චන විනාශ පොජ්ජ ගැන රට පොජ්ජම විතරක් කොදුයි ලෝක පොජ්ජම දැනුවත් තැන මන්‍ෙදා කරන්න. මේ ඇත්ත තැනින්ම පරිසරේ කියලා කතා දැම්මම මේ ඇත්තො විශ්වාස තැන මන්‍ෙදා කරනවා කැලෑ පොජ්ජමේ කුණු ගොඩම් පොජ්ජවල් මේ හැම එකමක්ම මේ තැන භූමි පොජ්ජට ලාබච්චපුවම මේ තැන මේ පරිසර විනාශ කරනව කියල. මේ ඇත්තන්ට ඇයි රැකුලට මන්‍ෙදා වෙනවා රට පොජ්ජෙ මේ ඇත්තො රඳනා ගම් පොජ්ජ, කැලෑ පොජ්ජ ඇතුල් තැනට මංගච්චපුවම මේ කැලෑ පොජ්ජෙ හැම පොළොන්නරුව ඉඳ තිබාල අනුරාධපුර පොළොන්නරුව මේ පිට මංගච්චනකන් මේ උෟව පළාත් පොජ්ජට මංගච්චනකන්ම කැලෑ පොජ්ජෙ චෛත්‍ය පොජ්ජවල් තිබෙනවා.

අමුණු පොජ්ජවල් විහාර පොජ්ජවල් තිබෙනවා. හැබැයි මේ ලොකු වනාන්තර පොජ්ජවල් මැද තැනින්. එතකොට මේ තැන ඇයි රැකුලට මන්‍ෙදා කරන කොට දැන් මේ කැලෑ පොජ්ජවල්වල තිබෙනවා කඳු පොජ්ජවල් උඩ තැනින් මංගච්චන දියරුච්ච තිබෙනවා. ඇළ පොජ්ජවල්වල මංගච්චන දියරුච්චව තිබෙනවා. උල්පත් පොජ්ජවල් තිබෙනවා.

ඉතින් මේ තැන්වල් මේ කාල මැච්චම මන්‍ෙදා වෙන කොට මේ ඇත්තන්ගෙ රට පොජ්ජ මේ සංවර්ධනේ කියන එකට මංගච්චලා මේ සංවර්ධනේ කියන එකට මන්‍ෙදා කරන රට පොජ්ජට මන්‍ෙදා වෙන මහ හූරලාට වුවමනා තැන මන්‍ෙදා වෙන්නෙ ඉච්චරෙන්ම තිබෙන කැලෑ පොජ්ජ විනාශ තැන මන්‍ෙදා කරගන්න එක. ඉතින් මේ කැලෑ පොජ්ජ සුද්දතැන මන්‍ෙදා කරල තමයි සංවර්ධන පොජ්ජ මන්‍ෙදා කරන්නෙ. වනවගා පොජ්ජවල් කියලා මංගච්චනවා. හැබැයි තිබෙන කැලෑ පොජ්ජ පට ඇරලා රට පොජ්ජෙන් යන්න මංගච්චන තේක්ක රුකන් පොජ්ජ හිටවුම් පොජ්ජ මන්‍ෙදා කරනවා. ඇකේසියා කියලා කටා දමන රැකන් පොජ්ජ හිටවුම් පොජ්ජ මන්‍ෙදා කරනවා. ඇකේසියා කියලා කටා දමන රැකන් පොජ්ජවල් හිටවුම් පොජ්ජ මන්දු කරනවා. අර තිබෙන ස්වභාවික කැලෑ පොජ්ජ සුද්දතැන මන්ද කරනවා. ඉතින් මේ රට පොජ්ජෙන් යන්න මංගච්චන එක මේ ඇත්තන්ට මන්ද වෙලා තිබෙන විනාස පොජ්ජෙන් දැන් මේ ඇකේසියා කියලා කටා දමන රුකන් පොජ්ජවල්වල මල් පොජ්ජවල් මන්ද වෙනවා. සුවඳ තැනත් මන්ද වෙනවා. හැබැයි කැලෑ පොජ්ජක් කිට්ටු තැනේ නම් මේ කැලෑ පොජ්ජෙ රඳන කදාරිනී කදපල්ලි පොද්දිර ඇත්තො කුඩා කදපල්ලිල ඇත්තො මේ මැච්චලා ඇත්තො මංගච්චනවා. ඒ මල් පොජ්ජෙ වැහුම් පොජ්ජ මන්ද කරපුවම ආයි මේ ඇත්තනට ර¼දාපු තැනට මංගච්චන්න මන්ද වෙනවා කොදුයි. ඒ තැනින්ම ඒ ඇත්තො රුකන් පොජ්ජ පින් පොජ්ජට මන්ද වෙනවා. හැබැයි මේ තැන මොන එකෙක් හරි කතා වෙනවනම් ඔය බොරු තැනක් කියලා. මේ ඇත්තො ඇයි රුකුලට මන්ද කරලා පෙනුම් පොජ්ජ මන්ද කරනවා.

එකම ඉලක්ක පොජ්ජකට තමයි මංගච්චන්නෙ. හැම වෙලා පොජ්ජෙම මේ ඇත්තො මේ ‍ෙදාඩම් පොජ්ජක් එකතු තැන මන්‍ෙදා කරන අදහස් මේ ප්‍රතිඵල පොජ්ජ අද දවස් පොජ්ජෙ මේ හැම එකමෙකුටම ඇහි රුකුලට මන්‍ෙදා වෙනව. මේ ඇත්තන්ට නම් ආම කරජ්ජක්ම තොරුම් පොජ්ජ මන්ද වෙනවා. මේ ඇත්තන්ට හැබැයි මගේ රඳන හූරලාට නෑනිලාට ඇහි රුකුලට මන්ද වෙනවා. මේ ඇත්තන්ට මන්ද වෙන්නෙ ඇහුම් පොජ්ජ විතරයි. මේ මංගච්චපු කාල මැජ්ජවල මහ දිය ගං වැල්ල උඩ තැනට මංගැච්චුවා. ගංවතුර කෑගල මංගැච්චුවා. කඳු පොජ්ජවල් පට ඇරගෙන බිම් පොජ්ජට මන්ද වෙනවා. දැන් මේ දිය ගං ඇල්ලවල් මේ ගෝන් පොජ්ජෙන් දහයමකට විස්සමකට තිහමකට උඩ තැනේදී මන්ද වෙච්ච එකමවල් කොදුයි. ගෝන පොජ්ජවල් දාහක් ගාණක් මේ රට පොජ්ජෙ තිබාක් වෙති. හැබැයි අද දවස් පොජ්ජෙ මේ තැන්වල් පට ඇරගෙන බිම් පොජ්ජට මන්ද වෙන්නෙ මොන එකෙකටද? මේ ඇත්තො මන්ද කරන විනාසෙට මන් පොජ්ජවල පට ඇරලා තිබෙනවා. ගොඩනැඟිලි පොජ්ජ මන්ද කරලා තිබෙනවා. ලොකු තැනේ විනාස තැනත් මන්දකරල මන්ද කරලා මංගච්චනවා. හැබැයි අද දවස් පොජ්ජෙ මං‍ෙදානකොට ගෝන් පොජ්ජ මන්ද කන කොට ගෝන පොජ්ජෙ තිස්දාහමක් හතළිස්දාහමක් ලක්ෂයක් තිබාපු කාල වැජ්ජෙ තබාපු කඳු පොජ්ජවල් තැනකින් සේදුම් පොජ්ජ මන්දවී මංගච්චනවා. ඉතින් මේ ගම් පොජ්ජවල්ම යටි තැන මන්ද වෙනවා. මේ මන්ද වෙන්නේ මොන එකද මේ ඇත්තො මන්ද කරන විනාස පොජ්ජ දැන් ස්වභාව දහමට බර පොජ්ජ වැඩි තැනක් මේ තැන ඉහලුම් පොජ්ජ මන්ද කරන අමාරුයි. දැන් එකමත් මන්ද කරලා ඇහි රුකුලට මන්ද කෙරුවෙ ලෝක පොජ්ජටම මහා දියගං ඇල්ල උඩ තැනට මන්ද වීමෙන්. මේ ඇත්තො නම් ඇහුම් පොජ්ජ මන්ද වෙලා තිබෙන්නෙත් කොදුයි.

මේ ඇත්තන්ගෙ අප්පිලා ඇත්තො කටා දැම්ම කාල මැච්චකදී මේ මහ දියගං ඇල්ල උඩ තැනට මන්ද වුණා කියන කටා පොජ්ජ ඇහි රුකුලක්වත් මන්ද වෙලා තියෙන්න කොදුයි. දැන් මේ තැන මන්ද කරලා ලෝක පොජ්ජටම පණිවිඩ පොජ්ජක් යනු කල මේ මිනිග්ගජ්ජු ඒ තැන විශ්වාස තැන මන්ද කරන්න කොදුයි. හැබැයි එදා දවස් පොජ්ජ මන්ද වෙනකොට හැම එකටම තේරුම් පොජ්ජ මන්ද වුණා. පරිසරයට විනාස තැන මන්ද කරපු එකම ජාති පොජ්ජක් ආගම් පොජ්ජ විනාස තැන මන්ද වෙච්ච එකම ඒ හැම එකමක්ද එදා දවස් පොජ්ජෙ මතක් පොජ්ජ මන්ද වුණා. මේ ඇත්තන්ට ඇහි රුකුලට මන්ද වුණා. පන්සල් පොජ්ජවල ඉඩ පොජ්ජ කොදෝ විලා මිනිග්ගජ්ජු මංගච්චලා බණ පොජ්ජ ඇහුම් පොජ්ජ මන්ද කරා. හැබැයි මාස පොජ්ජයි දෙකමයි තුනමයි එතනින් හමාරයි. ගංවතුර කියන එකම මංගැච්චුවා. ගංවතුර මංගච්චලා මාමගැච්චක් මිනිග්ගච්චුන්ට කරදර පොජ්ජ මන්ද වුණා. හැබැයි මේ එකම රට පොජ්ජ තැනමක් ඇයි රුකුලට මන්ද කරන්න දැන් මේ බට දකුණු පළාත් පොජ්ජට දිය රැච්ච මංගච්චනවා. හැබැයි උතුරු මැද පළාත් පොජ්ජ ඇහි රුකුල මන්ද කෙරුවොත් වෙළුම් පොජ්ජ මන්ද වෙලා බිම් පොජ්ජ හතරමට පැළුම් පොජ්ජ මන්දවෙනවා. ඒ එකම රට පොජ්ජ කොටස් පොජ්ජ දෙකමකට බෙදුම් පොජ්ජ මන්ද වෙලා.

මේ කොටස් පොජ්ජ දෙකමකට බෙදුම් පොජ්ජ මන්ද වෙලා. මන්ද කරන්නෙ මොන එකද අර තැනට දඬුවම් පොජ්ජ මන්ද කරනවා. පෑවුම් පොජ්ජෙන් මේ බට දඬුවම් පොජ්ජ මන්ද කරනවා දිය රැජ්චෙන්. එතකොට මේ ස්වභාවධර්මය කියන එක මෙන් දඬුවම් පොජ්ජ මන්ද කරන කොට මේ ඇත්තො වැරදි තැන මන්ද කෙරුවා. මේ ඇත්තො හොඳමයි. මේ ඇත්තො මොන එකක්වත් මන්ද කරන්න කොදුයි කියලා. මේ ඇත්තන්ව තේරුම් පොජ්ජ මන්ද කරන්න කොදුයි. ස්වභාවධර්මයෙන් එකමනට තමයි. හැම එකමනටම දඬුවම් පොජ්ජ මන්ද කරන්නෙ. මේ ඇත්තො කටා දමන්නෙ දැං මේ ඇත්තො මේ මිංගජ්චපු ගමංපොජ්ජ ඇත්ත එකක් නම් දැන් මංගච්චන්න තිබාපු උඩ තැනටම මංගච්චලා හමාර තැන එදා දවස් පොජ්ජෙ කඳු පොජ්ජකින් මංගච්චක දිය රැච්චා අත්පොජ්ජ මන්ද කරගෙන කැවිල්ලානවා. ඇල්පොජ්ජක තිබෙන දිය රැච්චක් මහන්සි තැන මන්ද වෙලා කැවිල්ලාල මුහුණු පොජ්ජ සේදුම් පොජ්ජ මන්ද කරගෙන ඇඟ පොජ්ජත් හේදුම් පොජ්ජ මන්ද කරගෙන මංගච්චනවා.

හැබැයි අද දවස් පොජ්ජේ ඇල් පොජ්ජක දිය රැජ්ජක් කැවිල්ලෑවොත් පසුවදා දවස් පොජ්ජෙ ස්පිරිතාල පොජ්ජෙ රඳන්න ඕන වකුගඩු පොජ්ජ හොඳ කර ගන්න. ඒ තැනමටම මේ ඇත්තො මේ රට පොජ්ජ විනාස තැන මන්ද කරනවා. ඉතින් මේ තැන්වල ඇයි රුකුලට මන්ද කරන කොට එදා දවස් පොජ්ජෙත් මිනිග්ගජ්ජු ගොවිතැන් පොජ්ජ මන්ද කරනවා. අද දවස් පොජ්ජෙත් ගොවිතැන් පොජ්ජ මන්ද කරනවා. එදා දවස් පොජ්ජෙ ගොවිතැන් පොජ්ජ මන්ද කෙරුවෙ චාරිත්‍රයක් හැටියට.

මැක්කිලා ඇත්තන්ට වල් පොජ්ජට පන්නිලා ඇත්තන්ට හැම එකටම බෙහෙත් තැන බෙහෙත් තැන බෙහෙත්.. බුසල් පොජ්ජ පහමක් වැපුරුම් පොජ්ජ මන්ද කරලා බුසල් පොජ්ජ හැටමයි තිබෙන්නෙ. එතකොට කටා දමනවා පාඩු තැන. එතකොට දැං මේ තැන බිම් පොජ්ජට ලාබච්චනකොට කුඹුරු පොජ්ජෙ සිරිත් පොජ්ජ මන්ද කරනකොට මේ තැනවල්වලට ගරු තැන මන්ද කෙරුවා. ඇදහිලි පොජ්ජ මන්ද කෙරුවා. මේ අද දවස් පොජ්ජේ මේ ඇත්තො දියුණු කියලා මංගච්චන මං පොජ්ජෙ ඒ දියුණුයි කියලා කතා දමන ලෝක පොජ්ජෙ දඬු කැච්චක් ඇන්න මංගච්චනවා. කුඹුරු පොජ්ජට ලාබච්චනවා. බාග තැනක් බිම් පොජ්ජට මංද කරනවා. බාගතැනක් මලු පොජ්ජට. ඉතින් ආදායම් පොජ්ජ කො‍ෙදායි කියලා කතා දමනවා. අර මේ ඇත්තො පරිසරයට ස්වභාදහමට ගරු තැන මන්ද කරන කාල මැට්ටලවල මේ ස්වභාවදහමෙන් මේ ඇත්තන්ට ඇනෝකලනවා. ජීවත් පොජ්ජ මන්ද වෙන්න. දැං මිනිග්ගජ්ජුන්ට ආසා පොජ්ජ වැඩි තැන වුවමනා පොජ්ජවල් වැඩි තැන ඒ හින්ද කඳු පොජ්ජත් පට අරිනවා. කැලෑ පොජ්ජත් පට අරිනවා. බිම් පොජ්ජත් විස පොජ්ජ ඇත්ලාබච්චනවා. හැම එකමත්ම මන්ද කරනවා. ඉතින් මේ වාගේ මන්ද කරගෙන මන්ද කරගෙන මංගච්චනකොට අද දවස් පොජ්ජෙ මේ ඇත්තනට මේ වාගේ බුද්ධිය කියන එකම තිබෙන කණ්ඩායම් පොජ්ජවල් එකතු තැන මන්ද වෙලා සාකච්ඡා පොජ්ජ මන්ද කොරලා දැනුවත් පොජ්ජ මන්ද කරන තැනටම මංගච්චවලා තිබෙනවා. එදා දවස් පොජ්ජෙ හැබැයි මොන එකෙක්වත් මේ දැනුවත් පොජ්ජ මන්ද කරන්න ඉදින්නන් කොදුයි. මේ වාගේ මණ්ඩලය පොජ්ජවල් තිබෙන්නන් කොදුයි. කණ්ඩායම් පොජ්ජවල් ඉදින්නන් කොදුයි. දැන් මේ ඇත්තන්නේ පරම්පරා පොජ්ජ ගැන කතා දැම්මොත් මේ ඇත්තන්ගේ මිනිග්ගජ්ජො එක කාල මැච්එක දඩයම් පොජ්ජෙන් ජීවත් පොජ්ජ මන්ද වුණා. එක කාල මැච්චක තැනමක ගොවිතැනින් පොජ්ජකුත් මන්ද කෙරුවා.

මේ දඩයම් පොජ්ජ මන්ද කරන කාල මැච්චෙ දඩයම් පොජ්ජ මන්ද කෙරුවෙ සිරිත් පොජ්ජක් හැටුමට. කිරි පොජ්ජ කැවිලාන කැකුළෙක් ඉඳිනවානම් බඩපොජ්ජලා කැකුළෙක් ඉඳිනවනම් සෙල්ලම් පොජ්ජ මන්ද කරනවනම් දියරැජ්ජක් ඇවිල්ලානවනම් ඒ ඇත්තන්ව දඩයම් පොජ්ජ මන්ද කරන්න කොදුයි. හේන් පොජ්ජ පට අරින කොට ඒ තැනට ඒ ඇත්තෝ තේරුම් පොජ්ජ මන්ද කොරගෙන ඉදිතිබව්වා. ලඳු කැලෑ පොජ්ජවල් එක කැලෑ පොජ්ජක් එක ලඳු පොජ්ජක මේ කෝණ පොජ්ජෙ හේන් පොජ්ජෙ පට ඇරියනම් ඊළඟ කෝණ පොජ්ජෙ එහෙම කෝණ පොජ්ජ හතමක් මංගච්චන කොට ආයෙත් අර ඉච්චරුයින් පට ඇරපු හේන පොජ්ජටම තමයි මංගච්චවන්නේ. කැලෑ පොජ්ජ තිබව්වට විනාස තැන මන්ද කරල කොදුයි. ඉතින් ඒ කැලෑ පොජ්ජ ඒ හැටිමට ආරක්ෂා පොජ්ජ මන්ද කෙරුවෙ ඒ ඇත්තන්ට මේ වාගේ සමුළු පොජ්ජ තිබාල දැනුවත් පොජ්ජ මන්ද කරල කොදුයි. ඒ ඇත්තන්ට ඒ තැන ඒ පොජ්ජවල් තිබව්වා.

මේ රුකන් පොජ්ජට තිබෙන වටිනාකම් පොජ්ජ කැලෑ පොජ්ජක තිබෙන වටිනාකම් පොජ්ජ කැලෑ පොජ්ජක රඳන සත්තිල ඇත්තන්ගෙ තිබෙන වටිනාකම් පොජ්ජ ඒ ඇත්තන්ට ඒ තැනවල් මිනිග්ගජ්ජු දැනුවත් පොජ්ජ මන්ද කරන කොදෝ වුණාට ඒ ඇත්තන්නෙම ඒ තැනවල් ඉපදුම් පොජ්ජ මන්ද වෙනකොටම ඒ සිරිත් පොජ්ජවල් ඒ ඇත්තො ළඟ තැනේ තිබව්ව කඳු පොජ්ජක් තිබෙන තැනකම හේන් පොජ්ජක් පට අරිව්ව කොදුයි. මූකළන් කැලෑ පොජ්ජක් හේන පොජ්ජක් පට අරින්න කොදුයි. ඉතින් මේ වාගේ ආරක්ෂා තැන මන්ද කර ගෙන රඳපු පරිසරය මේ කැලෑ පොජ්ජවල් මේ රට පොජ්ජෙ දියුණු තැන මන්ද වෙන කොට රට පොජ්ජෙ සංවර්ධනය මන්ද වෙනකොට රට පොජ්ජෙ ආණ්ඩු පොජ්ජවල් හැටිමට මංගච්චනකොට ඒ ඒ ආණ්ඩු පොජ්ජවල්වලට වුවමනා තැන මන්ද වුණා. මිනිග්ගජ්ජුන්ව දියුණු තැන මන්ද කොරා. ඉතින් මේ ඇත්තන්ට මතක පොජ්ජ තිබෙන හැත්තෑව මේ කෝණ පොජ්ජෙ හැත්තෑව පොජ්ජට උඩ තැනේදි කරල් පොජ්ජ ඇට පොජ්ජ බුසල් පොජ්ජ එහෙමක කොළ පොජ්ජ පහමයි, හයමයි, දහමයි. හැබැයි හැත්තෑ මේ කෝණ පොජ්ජ මන්ද වෙනකොට එකසිය විසි පහමකට මංගැච්චුවා. එතකොට රට පොජ්ජෙ ර¼දාපු නායකයල ඇත්තො අවසර පොජ්ජ ඇනූ කැලෑව හැම එකමෙකුට වගා පොජ්ජ මන්ද කරනවා. කොයි තැන වගා පොජ්ජක් මන්ද කරත් ගැටලු පොජ්ජක් කොදුයි. මූකළන් කැලෑ පොජ්ජ පට ඇරියත් ගැටලු පොජ්ජක් කොදුයි. කඳු පොජ්ජ පට ඇරියත් ගැටලු පොජ්ජක් කොදුයි.

මේ ඇත්තැන්නෙ ගම් පොජ්ජ තියෙනවා කිණිකිරිගල කියලා කඳු පොජ්ජක්. මේ කඳු පොජ්ජ මේ ඇත්තන්නෙ මේ ළය පොජ්ජ වාගේ තිබුණ තැනමක්. මේ ඇත්තන්නෙ පරම්පරා පොජ්ජෙම මළගිය ඇත්තො ඇදහුම් පොජ්ජ මන්ද කරනවා. ඇත්තො රඳන කඳු පොජ්ජක් තමයි උණිකිරිගල කඳු පොජ්ජ. ඉතින් මේ උණිකිරිගල කඳු පොජ්ජ පිටිතැනින් මිනිග්ගජ්ජු මංගච්චලා හෙකම අක්කර පොජ්ජ දහයමයි විස්සමයි තිහමයි පටාරිනකොට ඒ පළාත් පොජ්ජෙ ඉඳතිබාපු ඇමති හූරෙකුට මංගච්චා කතා දැම්මා. මේ ඇත්තන්නෙ අප්පිලා ඇත්තො මේ කඳු පොජ්ජ මේ කැලෑ පොජ්ජ විනාස තැන මන්ද කරනවා. මේ තැන නතර පොජ්ජ මන්ද කරන්න. ඒ ඇත්තො ඇනෝකලාපු උත්තර පොජ්ජ තමයි. තිසාමිලා ඇත්තො මේ කැලෑ පොජ්ජ රඳන උඩ කෙළින්නට කඳන් තළන්න බොට ක¼දාට කළු මඤ්ඤට පොල්ලෙච්චිට කැවිල්ලාන කැලෑ පොජ්ජ තිබලා වැඩ පොජ්ජ කොදුයි. මේ ඇත්තන්නේ තිබෙන ප්‍රතිපත්තිය තමයි මිනිග්ගජ්ජු දියුණු තැන මන්ද කරන්න ඕන. තිසාහාමිල ඇත්තොත් මංගච්චලා කැකුළොත් එක්කලා මංගච්චලා හේන් පොජ්ජ පට ඇරගන්නෙක. එතකොට ඉතින් ඒ ඇත්තන්ට කතා දැම්මම ඒ තැන ආරක්ෂා ජොජ්ජ මන්ද කරලා ඇනෝකලන කියලා කතා දැම්මම ඒ ඇත්තො අර කතා පොජ්ජ කතා දමන කොට ආයි මොන එකාටද කතා දමන්නේ. කඩු පහර ඇල්ලෙන් ආරම්භ තැන මන්ද කරපු එකම මඩකළපුවට වාලච්චෙනට මංගච්චනකන් කැලෑ පොජ්ජ තිබැව්වා.

අනුරාධා හේරත්

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්

අද පුවත්පත

අද කාටූනය

mawbima Cartoon