ජාතික පොලිස් කොමිසමෙන් නිලධාරීන් 44කට ස්ථාන මාරු

  👤  2746 readers have read this article !
By mawbima 2017-10-12

චාමර අමරසූරිය

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂකවරුන් 15 දෙනකු සහ පොලිස් පරීක්‍ෂකවරුන් 29 දෙනකු වෙනත් පොලිස් ස්ථාන වලට මාරු කළ බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.
පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාගේ නිර්දේශය සහ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය මත මෙම මාරුවීම් සිදු කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කරයි.

ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක කේ.ඩී.එන්. බාලසූරිය - ස්ථානාධිපති මධ්‍යම කඳවුර සිට ගම්පහ කොට්ඨාසය වෙත, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක කේ.එම්.ඒ. විජේසිංහ - ඇල්පිටිය කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති මධ්‍යම කඳවුර ලෙස, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක කේ.කේ.පී. උදය කුමාර - ස්ථානාධිපති හබරාදුව සිට ගල්කිස්ස කොට්ඨාසය වෙත, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක සී.පී. ජයතිලක - අනුරාධපුර කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති හබරාදුව ලෙස, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක ඒ.එස්.කේ. බණ්ඩාර - ස්ථානාධිපති තිරුක්කෝවිල් සිට මහනුවර කොට්ඨාසය වෙත, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක කේ.එච්.ඩී.ඩී. ඩයස් - ගාල්ල කොට්ඨාසය සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති නාගොඩ ලෙස, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක ඩබ්.බී.එම්.සී.පී.එස්. බණ්ඩාර - මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්‍ෂක කළුතර දකුණ සිට මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්‍ෂක තලෙයිමන්නාරම ලෙස, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක සී.ඩී. ඉලංගකෝන් - මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්‍ෂක අම්පාර සිට මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්‍ෂක කළුතර දකුණ ලෙස, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක ඩී.ටී. ලසන්ත - ස්ථානාධිපති දික්වැල්ල සිට මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්‍ෂක අම්පාර ලෙස, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක එම්.පී.ඩී.අයි. කුලසේකර - කොළඹ දකුණ කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති දික්වැල්ල ලෙස, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක ඒ.ඒ. වහීඩ් - වැඩබලන ස්ථානාධිපති කරදියනාරු සිට නුගේගොඩ කොට්ඨාසය වෙත, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක එම්.එම්.ආර්. මල්ලවකුමාර - වවුනියාව කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති යක්කල ලෙස, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක ඒ.එම්. ප්‍රියංකර කුමාර - ස්ථානාධිපති හිනිදුම සිට ස්ථානාධිපති මහඔය ලෙස, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක පී.කේ.ඩී. අජිත් කුමාර - ස්ථානාධිපති වාද්දුව සිට ස්ථානාධිපති හිනිදුම ලෙස, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක පී.ඩී.ආර්. කුලතුංග - කුරුණෑගල කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති වාද්දුව ලෙස.

පොලිස් පරීක්‍ෂක පී.එන්. පුෂ්පකුමාර - ස්ථානාධිපති ගන්දර සිට මීගමුව කොට්ඨාසය වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක ආර්.එම්.කේ. බණ්ඩාර - ශ්‍රී ලංකා පොලිස් විද්‍යාලයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති ගන්දර ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ටී.පී.ඩබ්ලිව්. පල්ලියගුරුගේ - ස්ථානාධිපති පානදුර උතුර සිට ඇල්පිටිය කොට්ඨාසය වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක පී.ඩබ්.ආර්. ප්‍රභාත් - පොලිස් මූලස්ථානයේ විනය හා කල්ක්‍රියා කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති පානදුර උතුර ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ඒ.ජේ.එම්.ආර්. සමරසිංහ - ස්ථානාධිපති ඕපනායක සිට කැලණිය කොට්ඨාසය වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක කේ.කේ.පී. කළුබෝවිල - කළුතර කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති ඕපනායක ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ටී.එම්. රත්නායක - ස්ථානාධිපති හසලක සිට මොනරාගල කොට්ඨාසය වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක ජේ.පී.සී. නිශාන්ත - ස්ථානාධිපති ගලහ සිට ස්ථානාධිපති හසලක ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක කේ.එම්.ආර්.එස්. කෝනාර - මහනුවර කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානධිපති ගලහ ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ඩබ්.ඒ.එස්. නන්දලාල් - ස්ථානාධිපති කලවංචිකුඩි සිට කොළඹ දිසාව වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක එම්.ජී.යූ.අයි. ගුණවර්ධන - මාතලේ කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති කලවංචිකුඩි ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ජී.පී.එච්.එච්. සිල්වා - පොළොන්නරුව කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති තිරුක්කෝවිල් ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ආර්.එම්.පී. රත්නායක - ස්ථානාධිපති බිංගිරිය සිට ස්ථානාධිපති අච්චුවේලි ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක එච්.එම්.ජේ. හේරත් - ත්‍රිකුණාමලය කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති බිංගිරිය ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ඒ.එච්.එම්.සී.ටී. අබේරත්න - වැඩබලන ස්ථානාධිපති නොරොච්චෝලෙ සිට පුත්තලම කොට්ඨාසය වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක කේ.එම්.පී.ජී.එන්.අර්. බණ්ඩාර - මාතලේ කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති නොරොච්චෝලෙ ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක - ඩී.යූ. සිරිමාන්න - ඇල්පිටිය කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති කොස්ගොඩ ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක යූ.එම්. ගුණරත්න - අනුරාධපුර කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති මොරගොඩ ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ජී.වයි.ඒ.එස්. පියදාස - ස්ථානාධිපති වාකරේ සිට ගම්පොළ කොට්ඨාසය වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක එම්.එන්.අයි. දිසානායක - මහනුවර කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති වාකරේ ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ඩී.ජී.එස්. විජේසිංහ - ස්ථානාධිපති ලුණුගල සිට කෑගල්ල කොට්ඨාසය වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක බී.ඒ.ඩී. බාලසූරිය - ගම්පහ කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති ලුණුගල ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ජී.ඩබ්.එස්. ගජසිංහ - ස්ථානාධිපති සිලාවතුර සිට මාතලේ කොට්ඨාසය වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක එස්.ඒ.එස්. පුෂ්පකුමාර - වවුනියාව කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති සිලාවතුර ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ඩී.එම්.ජේ. රත්නසිරි - වැඩබලන ස්ථානාධිපති මහකළුගොල්ල සිට මාතර කොට්ඨාසය වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක ආර්.එම්.එස්.එස්. කුලසූරිය - නිකවැරටිය කොට්ඨාසයේ සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති මහකළුගොල්ල ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක ඩී.එම්.ඒ. සමරකෝන් - ස්ථානාධිපති යක්කල සිට වැඩබලන ස්ථානාධිපති කරදියනාරු ලෙස, පොලිස් පරීක්‍ෂක එන්.පී. ලිහිණියකුල - ස්ථානාධිපති මිල්ලනිය සිට කොළඹ දිසාව වෙත, පොලිස් පරීක්‍ෂක පී.එස්.සී. සංජීව - ස්ථානාධිපති මහඔය සිට ස්ථානාධිපති මිල්ලනිය ලෙස මෙලෙස මාරුකර යවා තිබේ.

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්

අද පුවත්පත

අද කාටූනය

mawbima Cartoon